Ăn không trả tiền, nhóm khách Trung Quốc bị đánh ở Nha Trang