Cảnh báo: thiếu xăng A95 cục bộ | Giờ tin sáng 29/03/2019