Khai báo y tế toàn dân sẽ được triển khai như thế nào, người dân phải làm những gì ?

Comment

  • lấy thông tin cơ bản thôi thì viết phần mềm làm gì, làm màu à, dùng google form cũng đủ đáp ứng rồi 😀

Leave a Reply