Người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 nhưng không khai báo bị xử lý sao? | VTC14