Nhân viên ghi sai, giá tiền nước tăng gấp 20 lần | THDT