Trung cộng lừa dối, nhiều du học sinh về tránh dịch thất vọng, nhảy lầu tự tử